ktel-imathias.gr - Preloader

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

‘ΚΤΕΛ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.’

        ΕΔΡΑ: ΒΕΡΟΙΑ                                                                    Αριθ. πρωτ.  220

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΣ 28                                                                                                                          

   ΤΗΛ.:23310 22988                                                       Βέροια  9 Δεκεμβρίου  2021

   FAX. :23310 24950

    Α.Φ.Μ.: 097232314

      Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

            Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.», που ελήφθη με το υπ’ αριθ. 13 / 9-12-2021 πρακτικό συνεδριάσεώς του, και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΚΤΕΛ – ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.» Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στα Γραφεία της έδρας αυτής στη Βέροια, οδός Ήρας αριθμός 28, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ: Εκλογή επταμελούς (7μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι Προέδρου, Αντιπροέδρου και αναπληρωτή αυτού, και πέντε (5) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με ισάριθμους αναπληρωματικούς των μελών, για μία τετραετία από της εκλογής τους, με μυστική δια ψηφοδελτίου ψηφοφορία και καθορισμός της μηνιαίας αποζημίωσης αυτών, βάσει των αρμοδιοτήτων τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας.

 

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι αυτών (μετόχων) για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά το Νόμο, επειδή δεν έχουν εκδοθεί οι ονομαστικές μετοχές της εταιρίας και οι τίτλοι αυτών, να προμηθευτούν από την Διοίκηση βεβαίωση για την κατοχή και κυριότητα από μέρους τους του αριθμού των ονομαστικών μετοχών και ψήφων που έχουν στην εταιρία, πριν από πέντε (5) ημέρες από την 31-12-2021, που ορίσθηκε ως η ημερομηνία   σύγκλισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, και να καταθέσουν τα τυχόν πληρεξούσια τους στην Διοίκηση μέχρι την παραπάνω προθεσμία υποχρεωτικά για να έχουν το δικαίωμα εκπροσώπησής τους στη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την παραπάνω ημερομηνία σύγκλισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η επαναληπτική  Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στον ίδιο τόπο κατά την 7-1-2022, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 10.30 π.μ.

Όσοι από τους μετόχους της ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για ο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας στις εκλογές της 31ης-12-2021 πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση μαζί με απόσπασμα ποινικού μητρώου στη Γραμματεία μέχρι την 30η-12-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι, προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες σύνταξης ψηφοδελτίων των συνδυασμών και των υποψηφίων αυτών.                                       

Σύμφωνα με το Παράρτημα 13 της ισχύουσας ΚΥΑ για τα έκτακτα μέτρα κατά της COVID19, οι μέτοχοι απαιτείται να είναι εμβολιασμένοι (επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού) ή να έχουν νοσήσει (επίδειξη πιστοποιητικού νόσησης) ή να έχουν πραγματοποιήσει πριν την προσέλευση ταχεία δοκιμασία αντιγόνου (rapid test 48 ωρών) ή δοκιμασία RT-PCR (72 ωρών) (επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος στην είσοδο).

Η χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους είναι υποχρεωτική.

             Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θα ισχύουν όλες οι αποφάσεις για την προστασία της υγείας και όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα κατά του covid19. 

 

 

                                                                          ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                                    Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

                                                            Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας

                                                                        

                                                                              Αναστάσιος Συμεωνίδης

ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.: Ισολογισμός χρήσης 2019

ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.: Ισολογισμός χρήσης 2019

 

 

ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Με τον διακριτικό τίτλο «ΚΤΕΛ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.»

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

Χρήσεως

 

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019

 

 

 

 

 

 

 

ΗΡΑΣ 28, 59100 ΒΕΡΟΙΑ            Αρ.Μ.Α.Ε. 55384/52/Β/03/11
                    ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 021266326000

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.. 3

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 4

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2019. 7

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.. 9

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 10

της 31ης Δεκεμβρίου 2019. 10

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία. 10

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 10

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι 11

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των  χρηματοοικονομικών καταστάσεων  15

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια                                    του ισολογισμού  15

6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία. 15

7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 16

8. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως. 18

9. Προβλέψεις. 18

10. Υποχρεώσεις. 19

11. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. 20

12. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού. 20

13.  Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων. 21

14. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων. 21

15. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται                           στον ισολογισμό  21

16. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4308/2014)

Τα µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΕΛ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.:

1. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ιωάννη, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος

2. ΖΟΥΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Αθανάσιου, Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.

Και η υπεύθυνη λογιστηρίου της εταιρίας ΜΠΑΜΠΑΛΩΝΑ ΑΝΘΟΥΛΑ

δηλώνουμε µε την παρούσα ότι  :

α) Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας της ΚΤΕΛ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε για την περίοδο 01.01.2019–31.12.2019, καταρτίσθηκαν σύμφωνα µε τα ισχύοντα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα που αφορούν τις μικρές οντότητες της παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.4308/2014 , απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα της Εταιρίας.

β) Η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη και την θέση της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

Βέροια, 24 Αυγούστου 2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ  Δ. Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

     
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΟΥΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΩΝΑ ΑΝΘΟΥΛΑ
Α.Δ.Τ.  ΑΚ 996514

 

Α.Δ.Τ.  ΑΗ 326446 Α.Μ.Ο.Ε.Ε  20185Α

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2019

 

  Ποσά σε ευρώ        
           
  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ   31ης Δεκεμβρίου,    
    Σημείωση 2019 2018  
           
  Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία        
           
  Ενσώματα πάγια        
  Ακίνητα 6.1 48.442,86 43.358,15  
  Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 1,00 1,00  
  Λοιπός εξοπλισμός 6.1 161.321,00 161.321,00  
  Σύνολο   209.764,86 204.680,15  
           
  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία        
  Δάνεια και απαιτήσεις   1.420,00 1.420,00  
  Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες   400.604,43 400.604,43  
  Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι   2.160,00 2.160,00  
  Σύνολο   404.184,43 404.184,43  
           
  Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων   613.949,29 608.864,58  
           
  Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία        
           
           
  Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές        
  Εμπορικές απαιτήσεις   948.702,78 816.261,64  
  Δουλευμένα έσοδα περιόδου   255.558,41 92.329,04  
  Λοιπές απαιτήσεις   1.121.912,96 1.180.058,86  
  Προπληρωμένα έξοδα   498,00 498,00  
  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   207.009,01 630.695,77  
  Σύνολο   2.533.681,16 2.719.843,31  
           
  Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων   2.533.681,16 2.719.843,31  
           
  Σύνολο ενεργητικού   3.147.630,45 3.328.707,89  
           
    31ης Δεκεμβρίου,
                                                                                                                                                                                                   Καθαρή θέση             2019               2018   
           
  Καταβλημένα κεφάλαια        
  Κεφάλαιο   481.000,00 481.000,00  
  Σύνολο   481.000,00 481.000,00  
           
           
  Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο        
  Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού   1.224.255,19 1.183.534,79  
  Αποτελέσματα εις νέο   -124.969,45 -124.969,45  
  Σύνολο   1.099.285,74 1.058.565,34  
           
  Σύνολο καθαρής θέσης   1.580.285,74 1.539.565,34  
           
  Προβλέψεις        
  Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους   79.757,01 79.757,01  
  Λοιπές προβλέψεις   45.098,29 45.098,29  
  Σύνολο   124.855,30 124.855,30  
           
  Υποχρεώσεις        
           
  Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις        
  Κρατικές επιχορηγήσεις   9.942,17 9.942,17  
  Σύνολο   9.942,17 9.942,17  
           
  Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις        
  Τραπεζικά δάνεια   389,02 4.054,90  
  Εμπορικές υποχρεώσεις   465.791,02 527.930,80  
  Λοιποί φόροι και τέλη   51.526,65 10.654,80  
  Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης   20.880,31 22.214,09  
  Λοιπές υποχρεώσεις   857.191,67 1.056.498,51  
  Έξοδα χρήσεως δουλευμένα   36.768,57 32.991,98  
  Σύνολο   1.432.547,24 1.654.345,08  
           
  Σύνολο υποχρεώσεων   1.442.489,41 1.664.287,25  
           
  Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων   3.147.630,45 3.328.707,89  
               

 

 

Ποσά σε ευρώ      
       
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ   1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου,
  Σημείωση 2019 2018
       
Κύκλος εργασιών (καθαρός)   5.098.498,38 4.856.235,18
Κόστος πωλήσεων   -4.485.113,62 -4.386.968,23
Μικτό αποτέλεσμα   613.384,76 469.266,95
       
Λοιπά συνήθη έσοδα   148.271,58 402.954,00
    761.656,34 872.220,95
       
Έξοδα διοίκησης   -156.880,75 -149.709,24
Έξοδα διάθεσης   -596.303,67 -705.684,02
Λοιπά έξοδα και ζημιές   0,00 0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων   8.471,92 16.827,69
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   0,77 3,43
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   -8.472,69 -16.831,12
Αποτέλεσμα προ φόρων   0,00 0,00
       
Φόροι εισοδήματος   0,00 0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους   0,00 0,00

 

 

 

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

της 31ης Δεκεμβρίου 2019

 

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

 

α) Επωνυμία: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

    Διακριτικός Τίτλος: ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2019 – 31.12.2019

δ) Διεύθυνση της έδρας: ΗΡΑΣ 28, ΒΕΡΟΙΑ, Τ.Κ. 59100.

ε)  Α.Μ.Α.Ε.: 55384/52/Β/03/11– ΑΡ.ΓΕΜΗ 021266326000.

στ)             Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ζ)   Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία μικρή οντότητα.

η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

θ)  Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

ι)   Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί.

 

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας

 

Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

-Οι σωρευμένες ζημίες ανέρχονται στο ποσό των € -124.969,45.

-Η εμφανιζόμενη αδυναμία κάλυψης βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων, αφού ληφθούν υπόψη και αφαιρεθούν οι απαιτήσεις σε καθυστέρηση, με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού είναι πρόσκαιρη και σε κάθε περίπτωση δεν θέτει σε κίνδυνο την προοπτική της εταιρείας.

Στη χρήση 2019 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας  αυξήθηκε περίπου 5% σε με την αντίστοιχη περίοδο της χρήσεως 2018.

 

Για την επίδραση της Πανδημίας COVID-19 αναφερόμαστε στην παράγραφο 24 . Διοίκηση εκτιμά ότι θα εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση, ώστε να εξυπηρετηθούν οι χρηματοδοτικές και λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας, στο άμεσο μέλλον.

Η λειτουργία της επιχείρησης διέπεται από τις διατάξεις του ΝΔ 2963/2001 από τον όποιο τίθενται προδιαγραφές για την αντιμετώπιση των εσόδων και των εξόδων της επιχείρησης.

Η κυριότερη υποχρέωση και εκταμίευση προκύπτει από το  προϊόν της διαφοράς των εξόδων από τα έσοδα  ποσό το οποίο διανέμεται στους  μετόχους  ιδιοκτήτες των  Λεωφορείων.

Κατά συνέπεια οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί στη βάση της δυνατότητας ομαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές, οι οποίες θα ήταν αποτέλεσμα της αδυναμίας ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και σχετίζονται με την ανάκτηση και την ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, με τα ποσά και την ταξινόμηση των υποχρεώσεων και με τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις.

 

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι

 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση. 

Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των  παγίων,  την απομείωση των απαιτήσεων και τις προβλέψεις.

3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι

Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις ακόλουθες λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.

3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

α) Αρχική καταχώριση

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως).

Σημειώνεται ότι η εταιρεία υπολογίζει αποσβέσεις μόνο επι των προσθηκών (αγορά μετά την 30.6.2003) και δεν διενεργεί αποσβέσεις στα πάγια που εκτιμήθηκαν από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2190/1920 .

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως:

  • Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων: 25 έτη (Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης)
  • Μηχανήματα – Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη.
  • Μεταφορικά μέσα λεωφορεία 20 έτη.
  • Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 10 έτη.

Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την ανακτήσιμη αξία του.

Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από τις ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία απομείωσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας (μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.

 γ) Διαγραφή

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναμένει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους.

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Δεν υπάρχουν.

3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

3.1.3.1. Συμμετοχές-

Οι συμμετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείμενες σε έλεγχο απομειώσεως της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη. Η εταιρεία συμμετέχει στην «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και από τον ισολογισμό της 31/12/2019 προκύπτει ότι η καθαρή θέση της εταιρείας είναι € 279.240,4 και είναι μικρότερη κατά 121.364,03 από την αξία κτήσεως.

3.1.3.2. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Περιλαμβάνει  μόνο απαιτήσεις που έχουν δοθεί ως εγγύηση, με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές και δημιουργούνται όταν η εταιρεία δίνει χρήματα.

3.1.4. Φόροι εισοδήματος

3.1.4.1. Τρέχων φόρος

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει:

  • Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας.
  • Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.

Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία.

3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι

Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού.

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.

3.1.5. Αποθέματα

Δεν υπάρχουν.

3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Δεν υπάρχουν.

3.1.7. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις.

3.1.8. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.

β) Διαγραφή

Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.

3.1.9. Προβλέψεις

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην παρούσα αξία του ποσού που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιμούνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων) και μεταφέρονται τμηματικά στα αποτελέσματα ως έσοδα κατ’ αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που λαμβάνονται για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που καταχωρίζονται και τα αντίστοιχα έξοδα.

3.1.11. Έσοδα και έξοδα

Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.

3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.

3.1.13. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν συμβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3.1.14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά, μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

3.1.15. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν.

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων

Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική επαναδιατύπωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα.

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής.

3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι μεταβολές αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά.

3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων

Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.

Στην παρούσα περίοδο δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου.

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

 

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως του νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού

 

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού.

 

6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

 

6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

6.2. Επενδυτικά ακίνητα

Δεν υπάρχουν επενδυτικά ακίνητα.

6.3. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

Δεν υπάρχουν βιολογικά περιουσιακά στοιχεία.

6.4. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Δεν υπάρχουν.

6.5. Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

Δεν υπάρχουν.

7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

 

7.2 Αποτίμηση στο κόστος κτήσεως

7.2.1 Εμπορικές απαιτήσεις

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

  Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ      
  Εμπορικές απαιτήσεις 31η Δεκεμβρίου  
    2019 2018  
  Πελάτες 883.602,06 696.352,24  
  Γραμμάτια εισπρακτέα σε καθυστέρηση 40.000,00 40.000,00  
  Γραμμάτια σε εγγύηση 95.000,00 95.000,00  
  Επιταγές εισπρακτέες 0,00 54.808,68  
  Επιταγές σε καθυστέρηση 21.500,00 21.500,00  
  Σύνολο 1.040.102,06 907.660,92  
  Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις -91.399,28 -91.399,28  
  Σύνολο 948.702,78 816.261,64  
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ    
                31η Δεκεμβρίου,  
Ανάλυση εμπορικών απαιτήσεων από πελάτες 2019 2018
Ελλ. Δημόσιο-Συμβάσεις Μεταφ.-Μαθητικά 100.286,19 0,00
Ελλ. Δημόσιο-Συμβάσεις Μεταφορών 29.928,31 19.303,68
Λοιποί πελάτες 379.324,70 299.533,82
Πελάτες από μισθώσεις –ΝΠΔΔ 216.332,61 215.782,61
Πελάτες από μισθώσεις –Σύλλογοι-Σωματεία 145.988,50 131.131,97
Πελάτες από μισθώσεις –Σχολικές μονάδες 11.741,75 30.600,16
Σύνολο 883.602,06 696.352,24
             

 

7.2.2 Λοιπές απαιτήσεις

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ    
Λοιπές απαιτήσεις       31η Δεκεμβρίου,
  2019 2018
Απαιτήσεις από το Δημόσιο από προκαταβλημένους φόρους 139.046,52 182.669,28
Απαιτήσεις από το Δημόσιο ΦΠΑ Δεκεμβρίου 150.016,09 105.771,89
Προκαταβολές σε προμηθευτές 32.981,99 67.286,36
Λοιποί χρεώστες διάφοροι 297.965,87 311.517,85
Χρεωστικά υπόλοιπα πιστωτών 75.552,88 86.135,68
Χρεωστικά υπόλοιπα μετόχων 245.412,85 237.830,14
Επίδικοι χρεώστες 180.936,76 188.847,66
Σύνολο 1.121.912,96 1.180.058,86

 

7.2.3 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

 

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ    
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 31η Δεκεμβρίου,
  2019 2018
Ταμείο 61.725,55 81.778,49
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε ευρώ 145.283,46 548.917,28
Σύνολο 207.009,01 630.695,77

 

8. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως

 

 

8.1)  Καταβεβλημένα κεφάλαια

Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 7.400 κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € 65,00 η κάθε μία και ανέρχεται σε € 481.000.

8.2)  Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

Τα «Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού» αφορούν:

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ      
    31η Δεκεμβρίου
 Περιγραφή   2019 2018
Εισφορά  3% άρθρου 13 Ν. 2963/2001   1.153.848,22 1.072.509,55
Εισφορά 1% άρθρου 13 Ν. 2963/2001   12.217,24 52.835,51
Aποθεματικό για κάλυψη ιδιας συμμετοχής ΕΣΠΑ   58.189,73 58.189,73
Σύνολο   Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 1.183.534,79

 

– Μέχρι και την σύνταξη του παρόντος έχει αποδοθεί η εισφορά 1% υπέρ ασθενέστερων ΚΤΕΛ, έως και το Β ’ τρίμηνο 2019.

         – Η εισφορά 3% και 1% (Αντικατάσταση Στόλου και Έργα Υποδομής) αφορά αποθεματικά συνολικού ποσού € 1.166.065,46 τα οποία έχουν σχηματισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2963/2001 και έχουν διατεθεί σε προηγούμενες χρήσεις για ταμειακές ανάγκες του ΚΤΕΛ με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του, όπως αυτό προβλέπεται από την παράγραφο (ε) του ιδίου άρθρου.

Τα αποθεματικά αυτά, αντικρίζονται από απαιτήσεις του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού  και με την ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών, θα παρακολουθούνται σε ιδιαίτερο λογαριασμό διαθεσίμων σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.2963/2001.

 

8.3 ) Αποτελέσματα εις νέο

Το υπόλοιπο ζημιών ποσού € -124.969,45 έχει διαμορφωθεί σε προηγούμενες χρήσεις από :

– Την σχηματισθείσα πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού € 79.757,01

-Την σχηματισθείσα πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος 2011-2014 € 45.212.44.

9. Προβλέψεις

 

9.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία

Η υποχρέωση για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, προσδιορίστηκε στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

 9.2 Λοιπές προβλέψεις

Το σύνολο αφορά πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου.

10. Υποχρεώσεις

 

10.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

10.1.1 Κρατικές επιχορηγήσεις

Η κίνηση του λογαριασμού παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα:

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ      
Κρατικές επιχορηγήσεις                   31η Δεκεμβρίου
  2019   2018
Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 9.942,17   9.942,17
Ληφθείσες κρατικές επιχορηγήσεις περιόδου 0,00   0,00
Αποσβέσεις περιόδου 0,00   0,00
Υπόλοιπο λήξεως περιόδου 9.942,17   9.942,17

 

10.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

10.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ        
Εμπορικές Υποχρεώσεις                       31η Δεκεμβρίου
    2019   2018
Προμηθευτές   413.635,93   456.494,92
Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)   52.155,09   71.435,88
Υπόλοιπο στη λήξη της χρήσεως   465.791,02   527.930,80

 

10.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ    
Λοιπές Υποχρεώσεις 31η Δεκεμβρίου,
  2019 2018
Υποχρεώσεις στο προσωπικό 39.686,14 27.336,30
Προκαταβολές πελατών 11.116,18 39.260,97
Λοιποί πιστωτές διάφοροι 84.717,05 68.379,04
Μισθώματα δ τριμήνου 464.128,30 330.997,68
Αποθεματικά Ν.2963/2001 προς επιστροφή στους μετόχους 0,00 146.591,58
Υποχρεώσεις σε μετόχους 238.419,28 407.749,35
ΕΙΣΦΟΡΑ 1%ΑΡΘ.13 Ν.2963/2001(υπέρ ασθενέστερων ΚΤΕΛ) 19.124,72 36.183,59
Σύνολο 857.191,67 1.056.498,51

 

 

11. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας

 

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες:

Έσοδα 2019 2018
Έσοδα από εισητήρια 3.046.603,79 3.076.152,37
Έσοδα από ασυνόδευτα δέματα 220.749,13 221.900,80
Μισθώσεις εκδρομών 123.914,21 124.218,02
Έσοδα από μηνιαίες κάρτες 107.005,23 90.230,85
Έσοδα από μαθητικά δρομολόγια 1.416.532,95 1.162.430,19
Έσοδα από μεταφορά ΑΜΕΑ 44.987,10 45.132,66
Έσοδα από μεταφορά φοιτητών 60.064,52 63.810,21
Έσοδα από μεταφορά πολυτέκνων 18.423,39 18.483,06
Έσοδα από λοιπές μεταφορές 3.722,58 3.333,19
Λοιπά έσοδα 56.495,48 50.543,83
  5.098.498,38 4.856.235,18

 

 

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ    
  1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου
Εξοδα 2019 2018
Μισθοδοσία προσωπικού 557.063,64 520.494,30
Προμήθειες εκδοτηρίων 147.966,95 147.259,76
Χιλιομετρική αποζημίωση 3.848.862,51 3.828.144,60
Λοιπά έξοδα 684.404,94 746.462,83
Σύνολο 5.238.298,04 5.242.361,49

 

12. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού

 

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα:

  31η Δεκεμβρίου,
  2019 2018
Διοικητικό προσωπικό ΚΤΕΛ 4
Προσωπικό κίνησης ΚΤΕΛ 10  7
Σύνολο 14  11

 

Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά:

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ    
  31η Δεκεμβρίου,
  2019 2018
Μισθοί και ημερομίσθια 472.666,17 441.597,94
Κοινωνικές επιβαρύνσεις 84.397,47 78.896,36
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 0,00 0,00
Σύνολο 557.063,64 520.494,30

 

13.  Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

14. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

 

Η Εταιρεία επιβαρύνθηκε με τα κατωτέρω ποσά:

    Αμοιβές   Κοινωνικές επιβαρύνσεις   Δεσμεύσεις για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα   44.781,84   9.508,82   0,00
Σε διευθυντικά στελέχη   0,00   0,00   0,00
Σύνολα   44.781,84   9.508,82   0,00

 

15. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό

 

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις

Δεν υπάρχουν.

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

  • Σε εφαρμογή του νόμου 4199/2013 άρθρο 76 παρ.2, 3 σχετικά με την εισφορά 0,5% (ΥΠΕΡ ΡΑΕΜ) επί των κομίστρων και από 1/1/2015 θα αφαιρείται από τα έσοδα της εταιρείας και θα αποδίδεται κάθε τρίμηνο. Λόγω της μη έκδοσης των σχετικών  υπουργικών αποφάσεων για την δημιουργία του αντίστοιχου λογαριασμού απόδοσης, δεν εφαρμόστηκε. Σύμφωνα με τους σχετικούς υπολογισμούς το ποσό αυτό ανέρχεται για τις χρήσεις 2015-2016-2017-2018-2019 σε 66.498,86€ και δεν σχηματίστηκε σχετική πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων.
  • Εναντίον της Εταιρίας μας και εναντίον αποφάσεως της ΤΔΕ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νυν ΕΦΚΑ ύψους 50.000€ περίπου και ασκήθηκε προσφυγή του ΕΦΚΑ, που αφορά την απαλλαγή μας από πρόστιμο που επιβλήθηκε εναντίον της Εταιρίας μας για μη τήρηση βιβλίου νεοπροσλαμβανομένων μισθωτών, η οποία εκδικάστηκε ενώπιον του αρμοδίου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας και αναμένεται η έκδοση αποφάσεως. Εν προκειμένω εναντίον της Εταιρίας μας είχαν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμου για το λόγο ότι είχαμε ως Εταιρία δήθεν υποχρέωση τήρησης βιβλίου νεοπροσλαμβανομένων και, παρά τον ισχυρισμό μας ότι η υποχρέωση αυτή βάρυνε τον κάθε μέτοχο της ΚΤΕΛ Α.Ε. –  ιδιοκτήτη λεωφορείου, που είναι και ο εργοδότης  του μισθωτού που απασχολεί αυτός και όχι την Εταιρία, επιβλήθηκε σύμφωνα με τα προαναφερόμενα πρόστιμο. Η Εταιρία δικαιώθηκε ενώπιον της ΤΔΕ του ΙΚΑ διότι έγινε δεκτό ότι η υποχρέωση της τήρησης του εν λόγω βιβλίου βάρυνε τον κάθε μέτοχο της ΚΤΕΛ Α.Ε. –  ιδιοκτήτη λεωφορείου, που είναι και ο εργοδότης  του μισθωτού που απασχολεί αυτός και όχι την Εταιρία.  Όμως ο Διευθυντής του ΙΚΑ άσκησε Προσφυγή ζητώντας την ακύρωση της αποφάσεως της ΤΔΕ που έκρινε υπέρ της Εταιρίας μας.

Σας κάνω γνωστό ότι ήδη εκδόθηκε απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας, η οποία απέρριψε την προσφυγή του ΙΚΑ και δικαιώνει και αυτή, όπως η ΤΔΕ το ΚΤΕΛ

  • Κατ’ εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994 (ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 2859/2000 (ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (επιβολή προστίμων για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου για τις χρήσεις μέχρι και το 2013 έχει παραγραφεί μέχρι την 31/12/2019, με την επιφύλαξη ειδικών ή εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν προβλέπουν μεγαλύτερη προθεσμία παραγραφής και υπό τις προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν.

Πέραν αυτών, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων, ελλείψει υφισταμένης στον Κώδικα Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου διατάξεως περί παραγραφής, η σχετική αξίωση του Δημοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήμου υπόκειται στην κατά το άρθρο 249 του Αστικού Κώδικα εικοσαετή παραγραφή.

Για τις χρήσεις 2011 έως και 2015 η εταιρία είχε υπαχθεί στον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών (άρθρου 82,παραγρ.5 Ν2238/1994) και εκδόθηκαν Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης.

Για τις χρήσεις που έληξαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2015 και παραμένουν φορολογικά ανέλεγκτες, από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές ή και από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας, η εκτίμησή μας είναι ότι οι φόροι που ενδεχομένως προκύψουν δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

 

16. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού

 

Επίδραση Πανδημίας COVID-19 Το 2020 χαρακτηρίζεται από την αβεβαιότητα που έχει προκαλέσει η πανδημία του νέου κορωνοϊού SARS CoV-2 που προκαλεί την ασθένεια COVID-19. Tον Μάρτιο 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε τον COVID-19 πανδημία. Η εμφάνιση της πανδημίας COVID-19, σε συνδυασμό με τα μέτρα περιορισμού που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή της, είχαν αρνητική επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο ενώ υφίσταται σημαντικός βαθμός αβεβαιότητας αναφορικά με την εξέλιξη της πανδημίας και τις επιπτώσεις στο μέλλον. Σύμφωνα με ανακοίνωση (υπ’αριθμόν 05/17.03.2020) της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) , ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 αποτελεί μη διορθωτικό γεγονός για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019. Η Εταιρεία σε όλη τη διάρκεια εξέλιξης της νόσου έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου για τη διασφάλιση της υγείας του προσωπικού της, ενώ παράλληλα στοχεύει στην απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών του μεταφορικού της έργου. Στο Ά εξάμημο του 2020 η εταιρία και λόγω των συνεπειών της πανδημίας του νέου κορωνοϊού SARS COV-2 και των μέτρων περιορισμού και αποφυγής μετακινήσεων (lockdown) κατέγραψε μία πτώση τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών, όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας (προ διανομής μισθωμάτων σε Μετόχους του ΚΤΕΛ) μείωση κατά 63,56% και 42,17% περίπου αντίστοιχα, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Λόγω της αναμενόμενης επίδρασης της πανδημίας στην οικονομία και κατ’ επέκταση στην οικονομική απόδοση της Εταρείας υπάρχει κίνδυνος τα περιουσιακά στοιχεία της, ήτοι οι Εμπορικές και Λοιπές απαιτήσεις καθώς λοιπά περιουσιακά στοιχεία του Ενεργητικού να αποτιμηθούν στις επόμενες χρήσεις σε χαμηλότερες αξίες και να προκύψουν ενδεχόμενες απομειώσεις οι οποίες να επιβαρύνουν τα αποτελέσματα και την οικονομική θέση της εταιρίας. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει τις κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου και μείωση του λειτουργικού της κόστους από την επίδραση της ραγδαίας μείωσης του μεταφορικού της έργου. Ωστόσο η εμφάνιση της πανδημίας δημιουργεί συνθήκες αβεβαιότητας και υφίσταται ο κίνδυνος να προκύψουν περιπτώσεις αδυναμίας πληρωμής ή μεταχρονολόγησης απαιτήσεων. Ο προσδιορισμός των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας ενέχει σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας και δεν μπορεί επί του παρόντος να εκτιμηθεί με αξιοπιστία, καθώς το φαινόμενο βρίσκεται υπό εξέλιξη και αναμένεται νέο κύμα εξάπλωσης της πανδημίας από το φθινόπωρο του 2020. Σύμφωνα με προβλέψεις Οικονομικών Οργανισμών, η πανδημία εκτιμάται ότι θα ανακόψει σημαντικά την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, καθώς αναμένεται ύφεση που μπορεί να ξεπεράσει το 10% για το 2020. Με δεδομένο ότι το φαινόμενο είναι υπό εξέλιξη, η τρέχουσα πρόβλεψη χαρακτηρίζεται από μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας.

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει σχεδιάσει και υλοποιεί μία σειρά μέτρων με βάση τις εκτιμήσεις για την εξέλιξη της πανδημίας για την ενίσχυση της ρευστότητας και μείωση του λειτουργικού της κόστους με απώτερο στόχο τη διασφάλιση τη απρόσκοπτης λειτουργίας του ΚΤΕΛ.

 

 

Βέροια, 24 Αυγούστου 2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ  Δ. Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

     
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΟΥΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΩΝΑ ΑΝΘΟΥΛΑ
Α.Δ.Τ.  ΑΚ 996514

 

Α.Δ.Τ.  ΑΗ 326446 Α.Μ.Ο.Ε.Ε  20185Α

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο