Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων στις 27 Ιουνίου
17 Ιουν

Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων στις 27 Ιουνίου

ΚΤΕΛ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.

ΕΔΡΑ ΒΕΡΟΙΑ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΣ 28                                               Βέροια 29 Μαΐου  2015

ΤΗΛ.23310 22988 FAX 24950

ΑΦΜ 097232314 /ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ                               Αριθ. πρωτ. 62

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

            Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη με το υπ’ αριθμό 6/30-4-2015 πρακτικό συνεδριάσεως του και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΚΤΕΛ –ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΤΕΛ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της έδρας αυτής στη Βέροια, οδός Ήρας 28, την 27η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00 μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Αποτελεσμάτων Χρήσης 2014 της «Τουριστικής Ημαθίας Μον. Ε.Π.Ε.».

 

2ο ΘΕΜΑ: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της 11ης εταιρικής χρήσης της ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.  από    1-1-2014 έως 31-12-2014 και των επ’ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

 

3ο ΘΕΜΑ: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την παραπάνω χρήση.

 

4ο ΘΕΜΑ: Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή για το διαχειριστικό έτος 2015 και καθορισμός της αμοιβής του,.

 

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι αυτών (μετόχων) για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά το Νόμο, επειδή δεν έχουν εκδοθεί οι ονομαστικές μετοχές της εταιρίας και οι τίτλοι αυτών, να προμηθευτούν από την Διοίκηση βεβαίωση για την κατοχή και κυριότητα από μέρους τους του αριθμού των ονομαστικών μετοχών και ψήφων που έχουν στην εταιρεία, πριν από πέντε (5) ημέρες από την 27-6-2015 που ορίσθηκε η σύγκλιση και να καταθέσουν τα τυχόν πληρεξούσια τους στην Διοίκηση μέχρι την παραπάνω προθεσμία υποχρεωτικά για να έχουν το δικαίωμα εκπροσώπησής τους στη Γενική Συνέλευση.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την παραπάνω ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης, η επαναληπτική  Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στον ίδιο τόπο κατά την 4-7-2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00μ.μ.

                                                                 

                                                                          ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                                    Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

                                                            Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας

 

 

                                                                             Αναστάσιος Συμεωνίδης

 

 

Tags: